Live:2KR @ Rhythm Cafe, Shibuya on Sep. 25th ’10

Live:2KR @ Rhythm Cafe, Shibuya on Sep. 25th ’10

Live Mix by 2KR (DJ Michael + You Yabe)

@ Rhythm Cafe, Shibuya
2010/09/25/SAT 21:00-25:00